Hormonella preparat och vad de innehåller

Hur stor är egentligen risken för blodpropp och cancer för de som använder hormonella preventivmedel? Vad innehåller de för syntetiska hormoner och vilket hormonellt preventivmedel är värst och vilket är minst riskfyllt?

Vi har sammanfattat resultatet av flera internationella studier i en snabb översikt.

Hormonella orala läkemedel

Kombinerade p-piller

Det klassiska p-pillret består av en kombination av två syntetiska hormoner. Etinylöstradiol och Progestin. Alla kombinerade p-piller består i princip av denna sammansättning men under olika varumärken. Ofta med flickaktiga namn som ”Brenda” eller Yasmin”.

Biverkningar i samband med användning av kombinerad hormonell antikonception är mycket vanliga och den främsta orsaken till att kvinnan slutar med metoden. Nedstämdhet, humörpåverkan, nedsatt libido, ökad aptit och viktökning anses bero på den gestagena komponenten medan illamående, spända bröst och ödem brukar hänföras till den östrogena komponenten.

Användning av kombinerad hormonell antikonception ger en liten men statistiskt säkerställd riskökning for bröstcancer under pågående behandling. I en systematisk översikt kunde 23 studier inkluderas i en metaanalys av risken för bröstcancer hos p-pilleranvändare.

(Ur läkemedelsboken.se, Läkemedelsverkets riktlinjer)

Minipiller.

Ordet ”mini” i minipiller står enbart för att pillret enbart innehåller ett syntetiskt hormon (progestinet) och inte två som i det kombinerade p-pillret.

De flesta av biverkningarna kommer från just progestinet och de vanligaste följderna är exempelvis depression, viktökning, håravfall och minskad sexuell lust.

P-stav

Hormonella stavar/inplantat (Implanon och Nexplanon) som injiceras i armen och avger en hög dos av progestinet etonogestrel.

Den stänger av ägglossningen och vanliga biverkningar består i viktökning, depression och mellanblödningar. En australiensisk studie från 2014 visade att kvinnor som ville få sin p-stav, i detta fall Implanon, borttagen angav viktökningen som den främsta orsaken.

P-spruta

En injektion (Depo-Provera) ger en hög dos av progestinet medroxyprogesterone acetate. Den stänger av ägglossningen och de vanligaste biverkningarna är depression, viktökning och benskörhet. Risken för benskörhet är så hög att det amerikanska kontrollorganet FDA, Food and Drug Administration, ålade Depo-Provera att märka produkten med en ”black box warning” som är den högsta varningsnivån som delas ut för receptbelagda läkemedel och ges då det finns starka bevis för allvarliga hälsorisker.

P-ring

NuvaRing är märket för den p-ring som finns på marknaden. Det är en vaginal och lokal dosering av etinylöstradiol och etonogestrel. Den fungerar på samma sätt som kombinerade p-piller och som implantat. När Nuva-Ring lanserades 2001 var argumentet att det var ett enklare och säkrare alternativ till kombinerade p-piller eftersom den enbart behövdes sättas in en gång i månaden och för att den innehöll lägre doser syntetiskt hormon.

Säkerhetsargumentet var uppmärksammat då en ökad risk för blodpropp redan hade upptäckts i de första kliniska studierna. Användare av NuvaRing har en högre blodproppsrisken än de som använder kombinerade p-piller på grund av att hormonerna går direkt in i blodet utan att först passera matsmältningen och levern. Den högre blodproppsrisken doldes av läkemedelsbolaget under deras kontrollprocess hos FDA och det har därefter varit orsaken till ett flertal stämningar som en konsekvens.

Hormonspiral

Mirena, Jaydess, Kyleena och Skyla är hormonspiraler som placeras i livmodern för att avge små mängder av progestinet levonorgestrel. Många experter anser hormonsprial som det mest skonsamma hormonella preventivmedlet eftersom dess huvudsakliga verkan inte är att stänga av ägglossningen utan för att snarare göra livmoderslemhinnan tjockare och på så vis förhindra spermier från att tränga förbi.

Dock bidrar det syntetiska hormonet till att ägglossningen ändå stängs av cirka 50 procent av tiden. Men användarna av hormonspiral har en tiondel av nivåerna av levornorgestrel i blodet jämfört med användarna av kombinerade p-piller.